Shouwei Trading (Shenzhen) Co. Limited
Macau Ieng Nam Limited